Tézy a návrhy pre lepšie Staré Mesto

Tézy a konkrétne návrhy pre lepšie fungovanie Starého Mesta
ku mojej kandidatúre na mestskú poslankyňu za Staré Mesto
a miestnu poslankyňu v Starom Meste (volebný obvod č. 5)

Môj programový leták (PDF)

 


ľudia + priestor = mesto


Ľudia:

Ľudia v Starom Meste budú radi žiť, mesto bude vychádzať v ústrety ich potrebám a nápadom.

Na úrade zriadime koordinátora pre projekty občanov. Ten bude občana „sprevádzať“ jeho projektom, dá mu dostatočné ucelené informácie o možnostiach a postupoch, aktívne bude komunikovať s príslušnými partnermi, napríklad s koordinátorom na magistráte. Občan bude jasne vedieť, čo má robiť, aké sú jeho možnosti, práva a povinnosti. Koordinátor zas má prehľad o tom, čo sa v Starom Meste deje, akí sú tam aktívni obyvatelia a ako ich zapojiť aj do pomoci pre Staré Mesto.

 

Bude im pomáhať riešiť životné situácie, postará sa o slabších a zraniteľnejších.

Na úrade zriadime prehľadný systém s presnými dátami, koľko máme občanov, aké sú ich potreby, či hendikepy. Zriadime a zefektívnime spôsoby pomoci a to nielen nárazovo, ale systémovo tak, aby sme zapojili aj neverejné organizácie venujúce sa sociálnej pomoci v našej mestskej časti.

  • Medzigeneračné projekty sa stanú podporovanou témou
  • Zvýšime počet denných stacionárov pre seniorov a kapacity domovov pre seniorov.
  • Zvýšime počet/kapacity materských škôl a budeme podporovať alternatívne služby pre deti v predškolskom veku (súkromné zariadenia, detské skupiny, neformálnu starostlivosť).

 

Staré Mesto bude proaktívne vytvárať  a spolupodieľať sa na konkrétnych formách sociálnej pomoci a tú bude aj jasne a transparentne komunikovať, aby sa jej dostalo všetkým, ktorí ju potrebujú.

Na zlepšenie katastrofálneho stavu informovanosti občanov o tom, čo robí Staré Mesto a aké služby ponúka,  zriadime mechanizmy tak, aby všetci občania mali kvalitné a objektívne informácie o svojich právach, povinnostiach a hlavne pre nich poskytovaných službách.  Sfunkčníme a zdarma sprístupníme systém „SOS gombíka“, ktorý pomôže v akútnej situácii  slabším spoluobčanom privolať zdravotnú službu 24 hodín denne.

 

Priestor, v ktorom ľudia žijú:

Zvýšenie bezpečnosti v meste nastane konkrétnymi opatreniami (represívne, preventívne a technicko-priestorové), v úzkej súčinnosti s obyvateľmi, obchodníkmi, Starým Mestom, magistrátom, políciou a poslancami.

Staré Mesto okamžite začne aktívne spolupracovať s mestskou aj štátnou políciou. Definuje vhodné priestory na poskytnutie stanice mestskej polície v uliciach so zvýšeným rizikom (Obchodná, Michalská a pod.)

Staré Mesto okamžite vyvolá spoločné stretnutia s obyvateľmi, obchodníkmi, magistrátom, políciou aj poslancami na vytvorenie jasného plánu realizácie konkrétnych opatrení – represívne, školiace, technické.

 

Staré Mesto spraví podrobnú mapu svojej zelene, vypracuje jasný komplexný plán starostlivosti o stromy vychádzajúceho z hĺbkových nezávislých odborných posudkov a tento plán bude jasne komunikovať.

Mapa zelene Starého Mesta bude najmä elektronická. Budeme dôverne poznať každý strom a nastavíme komunikáciu aj smerom k obyvateľom tak, aby sme vytvárali vzťah obyvateľov k zeleni a opačne, aby obyvatelia vedeli, že úrad sa o zeleň zodpovedne, odborne a s citom stará.

 

Čistota a opravené chodníky sa stanú samozrejmosťou, nie marketingovým nástrojom.

Technické záležitosti bude riešiť príslušné výkonné oddelenie na základe presných odborných inštrukcií, manuálu  verejného priestoru a následnej kontroly.

Zvýši sa radikálne frekvencia čistenia ulíc a to tak, že jasne odsledujeme, na akých miestach a v akých časoch je potrebné čistenie zvýšiť. Pokiaľ budú ulice patriť inému subjektu /napríklad magistrátu/, tak Staré Mesto bude aktívne presadzovať spoločný postup s jasným výsledkom.

 

Parkovacia politika

Parkovacia politika sa zlepší jedine aktívnou spoluprácou magistrátu a mestských častí. Začneme aktívne a úzko spolupracovať s magistrátom na kvalitnom a transparentnom návrhu parkovacej politiky a budeme presadzovať jej uplatnenie v praxi.

 

Staré Mesto vypracuje kvalitný manuál verejných priestorov s cieľom, aby jeho obyvatelia aktívne a radi trávili viac času vonku. 

Aktívne zapojenie občianskych a profesionálnych organizácií venujúcich sa tejto problematike ako aj participácii obyvateľov, zefektívnenie procesu uvedenia manuálu do praxe a úzka spolupráca s magistrátom a inými mestskými časťami.

  • Zapojíme školy do databázovej aplikácie športovísk (Burza športovísk), ktoré bude môcť využívať široká verejnosť na plánovanie si svojich aktívnych aj pasívnych športových aktivít.
  • Verejný priestor bude čistý a udržiavaný.

 

 

Som presvedčená, že sa mi tieto a iné potrebné opatrenia podarí pretaviť do reality. Nie som na to sama, sme team odborníkov, z ktorých mnohí kandidujú aj za poslancov do mestských, či miestnych zastupiteľstiev. Aktivizmus už nestačí, vieme a chceme sa posunúť tak, aby sme mohli zlepšiť mesto.

 

Robím to preto,
aby sme mali radi Staré Mesto, aby Staré Mesto malo rado nás.